Hvad er ÅOP?

Hvad er ÅOP? ÅOP er en forkortelse for Årlige Omkostninger i Procent. ÅOP oplyses ved alle former for udlån til private. Når der er tale om billån, forbrugslån, realkreditlån – ja alle former for lån til private.

ÅOP er prisen på lån. En fællesnævner der beregnes med henblik på at kunne sammenligne lån med forskellige vilkår. ÅOP ‘oversætter’ samtlige omkostninger i forbindele med lånet til ét nøgletal udtrykt i procent.

ÅOP Definition?

ÅOP er samtlige omkostninger – omregnet til årlig procent – som du skal betale når du låner penge

Begrebet anvendes også om opsparing i et pensionsdepot. Her anvendes begreberne ÅOP og ÅOK. Det er IKKE opsparing i et pensionsdepot vi vil definerer og forklarer nu.

Her forklarer vi udelukkende ÅOP – Årlige Omkostninger i Procent i forbindelse med lån – altså i forbindelse med at du låner penge i et pengeinstitut eller anden låneinstitution.

Samtlige omkostninger

For at forstå det helt vil vi se på hvilke typer af omkostninger der normalt er knyttet til et lån:

 • 1. Renter
 • 2. Opkrævningsomkostninger – (tilbagevendende omkostninger)
 • 3. Startomkostninger – (engangsomkostninger)
 • 4. Andre gebyrer

Renter

De fleste lån betales der renter på. En rente er en procentsats, som beregnes af den på beregningstidspunktet værende restgæld. Renten udtrykkes i procent pro anno, som betyder årlig rente. Hvis der eksempelvis beregnes og tilskrives rente hver den sidste i måneden beregnes renten ved at gange restgælden med rentesatsen gange antal dage der er i måneden divideret med antal dage i der er i den pågældende år. (De fleste anvender 365 dage om året og 366 dage når der skudår, hvilket er det mest korrekte).

Når renten beregnes og tilskrives bogføres renten på udlånskontoen, således at restgælden stiger med et beløb svarende til den beregnede rente.

Rentesatsen på et lån kan udtrykkes som den pålydende rente eller som debitorrenten. Den pålydende rente eller nominelle rentesats, som anvendes ved beregning af rente. Hvis der tilskrives rente mere end én gang om året kan rentensatsen udtrykkes med rentes rente. Denne rentesats kaldes debitorrenten.

Eksempel på renteberegning.:

Restgæld pr. 1. januar 2017 = 50.000 kr.
Renteberegning pr. 31. januar 2017 (rentesats 10%) – 50.000 x 10% x 31 / 365 = 424,66 kr.
Ny Restgæld pr. 31. januar 2017 = 50.424,66 kr.

Opkrævningsomkostninger

Når du låner penge i banken er der sjældent omkostninger i forbindelse med betaling af den månedlige ydelse. Ydelsen bliver typisk trukket fra budgetkontoen eller lønkontoen og overført til lånet. Hvis der er tale om et låneinstitut (typisk ved online forbrugslån) opkræves beløbet via BS (Betalingsservice) eller der fremsendes et indbetalingskort. Det har en omkostning og den omkostning vil låneinstituttet gerne have sig betalt for. Udover et opkrævningsgebyr beregner flere låneinstitutter også et administrationsgebyr.

Eksempel på opkrævningsomkostninger.:

Restgæld pr. 31. januar 2017 = 50.424,66 kr.
Ydelse pr. 31. januar 2017 = 2.000 kr.
Administrationsgebyr = 33 kr.
Ny restgæld pr. 31. januar 2017 = 48.457,66 kr.

Hvor mange omkostninger ialt har du betalt for lånet i januar måned? Det kan du beregne på to måder:

Metode 1:

Beregn afdrag på lånet pr. 31. januar. Det er forskellen mellem restgæld pr. 1. januar og restgæld pr. 31. januar (50.000 – 48.457,66) = 1542,34 kr.
Omkostningerne får du ved at fratrække afdraget fra ydelsen (2.000 – 1.542,34) = 457,66

Metode 2:

Beregn omkostningerne ved at lægge tilskrevne renter og administrationsomkostningerne for januar sammen (424,66 + 33) = 457,66

Startomkostninger

Når du låner penge i banken eller via en forbrugslånsudbyder eller anden låneudbyder beregnes der omkostninger i forbindelse med etablering af lånet. Der er tale om engangsomkostninger i forbindelse med etablering af lånet. Det benævnes typisk som stiftelsesprovision, oprettelsesgebyr, dokumenthåndtering mv.

Uanset hvad det kaldes og hvor mange forskellige kategorier det er delt op i er det omkostninger, som du skal betale. Vi kalder det samlet for startomkostninger.

Startomkostninger ved optagelse af et lån varierer meget afhængig af udbyder og lånetype. Uden at skele til hvad de forskellige udbydere beregner sig frem til, anvender vi i nedenstående eksempel 2.000 kr. i startomkostninger.

Lad os antage at lånet er etableret og udbetalt den 1. januar 2017. Du låner 50.000 kr. og betaler 2.000 kr. i startomkostninger. Det betyder at du får 48.000 kr. udbetalt.

Men som du kan se i ovenstående eksempler hvor vi beregnede renter og opkrævningsomkostninger, så tager beregningen udgangspunkt i 50.000 kr. Det er det vi kalder lånets hovedstol.

Når der udbydes lån til private er der – udover korrekt beregnet ÅOP – tre yderligere beløb, der skal opgives til forbrugerne:

 • 1. Samlet kreditbeløb
 • 2. Samlede kreditomkostninger
 • 3. Samlet tilbagebetaling

Samlet kreditbeløb er det beløb du får udbetalt. I ovenstående eksempel er det 48.000 kr.

Samlede kreditomkostninger er summen af startomkostninger, renter i hele lånets løbetid, samtlige opkrævningsomkostninger og andre omkostninger, som har forbindelse med lånet (f.eks. skal forsikringspræmie til lånesikring medtages hvis det er en del af låneproduktet).

Samlet tilbagebetaling er det samlede kreditbeløb og samlede kreditomkostninger lagt sammen.

På den måde kan du i kroner og øre nøjagtig se hvad det koster dig at låne pengene i hele lånets løbetid. Det vil sige fra du får pengene udbetalt til du har betalt sidste ydelse på lånet.

Hvordan beregnes ÅOP?

På nettet har vi fundet følgende eksempel fra en låneudbyder som tilbyder et lån på 30.000 kr. med en løbetid på 72 måneder:

Ved et samlet kreditbeløb på 30.000 kr. over 72 mdr. Debitorrente: 7,22% – 21,93%. Renten er variabel i lånets løbetid. ÅOP: 10.95% – 25.91%. Månedlig ydelse: 562 kr. – 776 kr. inkl. et betalingsgebyr på 15 kr. og et administrationsgebyr på 19 kr. Den samlede tilbagebetaling på lånet udgør 40.491 kr. – 55.898 kr. Et stiftelsesgebyr for oprettelse af lån på 1.000 kr. er medtaget i alle beregninger. Der er 14 dages fortrydelsesret på kreditaftalen.

Hvis vi tager udgangspunkt i de laveste satser finder vi følgende informationer:

Samlet kreditbeløb = 30.000 kr.
Samlede kreditomkostninger = 10.491 kr.
Samlet tilbagebetaling = 40.491 kr.
Debitorrente = 7,22%
ÅOP = 10,95
Månedlig ydelse 562 kr.
Startomkostninger = 1.000 kr.
Opkrævningsomkostninger pr. mdr. = 34 kr.
Løbetid = 72 mdr. = 6 år.

Hvordan er ÅOP beregnet i ovennævnte tilfælde?

For at beregne ÅOP korrekt er du nødt til at lave en pengestrøm (cash flow). Det gøres nemmest i et regneark. Hvis lånet f.eks. udbetales 1. januar 2017 indgår følgende tal i pengestrømmen:

Eks.:

01.01.2017 -30.000
01.02.2017 +     562
01.03.2017 +     562


01.12.2022 +     562
01.01.2023 +     589

(Sidste ydelse afviger lidt da ydelsen i beregningen af afrundet)

Pengestrømme tager udgangspunkt i de reelle pengetransaktioner – ikke i beregningerne bag. F.eks. udbetales der 1. januar 30.000 kr. Men da startomkostningerne er 1.000 kr. må lånet have en hovedstol på 31.000. Der lånes altså 31.000 kr. men det udløser en pengestrøm på 30.000,- kr.

Denne pengestrøm danner baggrund for beregning af ÅOP. Til brug for dette kan du anvende XIRR funktionen i et regneark f.eks. i Excel. XIRR returnerer den interne rente for en serie af pengestrømme. For at foretage beregningen skal Excel bruge datoer og pengestrømme. Som i ovennævnte eksempel. Udover dette skal der indtastes et gæt på resultatet. Herefter foretages en række itterationer hvor beregningen med gæt kommer tættere og tættere på det rigtige resultat indtil det sidder lige i skabet.

Den matematiske formel bag ÅOP og som er medtaget i lov om kreditaftaler – bilag 1 ser sådan ud:

ÅOP formel

Denne grundligning beregner de årlige omkostninger i procent (ÅOP). På årsbasis sættes der lighedstegn mellem den samlede nutidsværdi af udnyttede kreditmuligheder og den samlede nutidsværdi af tilbagebetalinger og betalinger af omkostninger. For information om betydning af symboler og bogstager henvises til bilag 1 i lov om kreditaftaler.

Som du ser af ovennævnte, er ÅOP ikke let og ligetil at beregne. Den beregnes udelukkende med baggrund i pengestrømme. Der skal derfor foretages et væsentligt forarbejde for at beregne pengestrømmene. Vi skal blandt andet kende følgende parametre:

 • – Lånets hovedstol (det beregnes ved at lægge kreditbeløbet – det udbetalte beløb sammen med startomkostningerne)
  – Lånets løbetid
  – Lånets nominelle rente. (typisk opgives debitorrenten, som kan omregnes til nominel rente når renteterminerne kendes – typisk 4 i et pengeinstitut og 12 i et finansieringsinstitut)
 • – Lånets ydelse eksklusive opkrævningsomkostninger
 • – Startomkostninger
 • – Opkrævningsomkostninger

Lånets ydelse beregnes ud fra hovedstol, nominel rente og løbetid.

Når ydelsen (eksklusive opkrævningsomkostninger) er beregnet kan opkrævningsomkostningerne tillægges. Resultatet af dette er den ydelse, der skal betales på lånet hver måned. Det er det beløb der indgår i pengestrømmen sammen med kreditbeløbet. Datoerne for pengestrømmen er den dato lånet udbetales og datoerne for ydelsesforfald.

Hvad påvirker ÅOP?

ÅOP vil være lig med debitorrenten hvis der hverken er startomkostninger eller opkrævningsomkostninger. ÅOP bliver derfor påvirket af størrelsen og mængden af de gebyrer, som er på et lån.

Startomkostningerne påvirker ÅOP mest på et lån med en kort løbetid. Hvis løbetiden er lang vil den gennemsnitlige årlige rente blive mindre for dette engangsbeløb, som på den måde bliver bredt ud over en længere periode.

Opkrævningsomkostningerne påvirker ÅOP mest på lån med et lavt kreditbeløb. En opkrævningsomkostning på 20 kr. påvirker ÅOP mere på et lån på 10.000 kr. end på et lån på 50.000 kr.

På grund af disse påvirkninger kan ÅOP kun anvendes til at sammenligne lån når forudsætningerne er ens. Dvs kreditbeløbet og løbetiden skal være ens.

Hvad kan du bruge ÅOP til?

Sammenligninger

Hvis du skal låne penge så ønsker du selvfølgelig ikke at betale en højere rente end nødvendigt. Det vil derfor være en god ide at sammenligne lån fra forskellige udbydere. Og husk samme lånebeløb og samme løbetid på de lån du sammenligner.

Med dkPenge’s låneberegner til forbrugslån kan du vælge det billigst lån baseret på ÅOP.

Formålet og hensigten med ÅOP er at give forbrugere mulighed for at sammenligne lån på et ens grundlag.

Vurdering af renten – høj eller lav

Om et lån er dyrt eller billigt kan ikke udelukkende vurderes ud fra ÅOP. Jo længere løbetid giver som regel også en lavere ÅOP da etableringsomkostningerne bliver bredt ud over en årrække. Men det betyder jo ikke at lånet er billigt.

Her vil vi anbefale at se på lånets samlede kreditomkostninger. Et lån med en kort løbetid vil være billigere end et lån med en lang løbetid.

Sammensætning af rente og gebyrer

Du kan også bruge ÅOP til at se hvor meget gebyrerne fylder i forhold til renten.  Hvis debitorrenten f.eks. er 7% og ÅOP beregnes til 15, så er det et udtryk for at der er meget høje startomkostninger og opkrævningsomkostninger.

Er der f.eks. høje startomkostninger betyder det at ÅOP bliver meget højere end debitorrenten. Men det betyder også at den beregnede ÅOP vil blive endnu højere hvis du indfrier dit lån før tid. Hvorfor? Ved at indfri dit lån før tid forkorter du løbetiden. Og det var netop startomkostningerne der påvirkede ÅOP i forhold til løbetider. Jo kortere løbetid jo højere ÅOP.

Det betyder ikke at det ikke kan betale sig at indfri sit lån før tid hvis det indfries med opsparede midler. Men dine forudsætninger har ændret sig og du kunne måske have valgt et lån der var billigere hvis du havde vidst at du ville indfri lånet før tid.

Hvis du blot lægger dine lån om med andre dyre lån kan det i den sidste ende risikere at blive meget dyrt for dig. Dyrere end den ÅOP du fik oplyst da du optog dit første lån.

Lad altid en professionel rådgiver hjælpe dig i sådanne situationer.

dkPenge™

Vi har mere end 40 års erfaring inden for bank og IT. Det sikrer et solidt afsæt i de guides og services vi stiller til rådighed på dkPenge™.